?oku?ra?, Is?l, Gener, C. ?rem, “Urban Regulations in 18th Century Istanbul: Natural Disasters and Public Dispute”, ITU A|Z, 13: 1 (2016), 183-193.

?oku?ra?, Is?l, Gener, C. ?rem, "Urban Regulations in 18th Century Istanbul: Natural Disasters and Public Dispute", ITU A|Z, 13: 1 (2016), 183-193.

Continue Reading?oku?ra?, Is?l, Gener, C. ?rem, “Urban Regulations in 18th Century Istanbul: Natural Disasters and Public Dispute”, ITU A|Z, 13: 1 (2016), 183-193.

Cooper, M. Glen, “Astrolabes and Z?jes as Tools of Education and the Transmission of Scientific Knowledge from Islamic Civilization”, lecture in “Science and Engineering in the Islamic Heritage”, a Symposium organised by Al-Furq?n Islamic Heritage Foundation Ð Centre for the Study of Islamic Manuscripts, in co-operation with the Foundation for Science, Technology and Civilisation (UK), on Saturday 18th March 2017, in London.

Cooper, M. Glen, "Astrolabes and Z?jes as Tools of Education and the Transmission of Scientific Knowledge from Islamic Civilization", lecture in "Science and Engineering in the Islamic Heritage", a Symposium organised by Al-Furq?n Islamic Heritage Foundation Ð Centre for the Study of Islamic Manuscripts, in co-operation with the Foundation for Science, Technology and Civilisation (UK), on Saturday 18th March 2017, in London.

Continue ReadingCooper, M. Glen, “Astrolabes and Z?jes as Tools of Education and the Transmission of Scientific Knowledge from Islamic Civilization”, lecture in “Science and Engineering in the Islamic Heritage”, a Symposium organised by Al-Furq?n Islamic Heritage Foundation Ð Centre for the Study of Islamic Manuscripts, in co-operation with the Foundation for Science, Technology and Civilisation (UK), on Saturday 18th March 2017, in London.

Demir, Remzi, “I. Mahmud’a Hediye Edilen ?ki Otomat?n Tan?t?m? Maksad?yla Kaleme Al?nm?? KŸŸk Bir Risale”, Bilim ve Felsefe Metinleri, 2: 1 (1992), 117-128.

Demir, Remzi, "I. Mahmud'a Hediye Edilen ?ki Otomat?n Tan?t?m? Maksad?yla Kaleme Al?nm?? KŸŸk Bir Risale", Bilim ve Felsefe Metinleri, 2: 1 (1992), 117-128.

Continue ReadingDemir, Remzi, “I. Mahmud’a Hediye Edilen ?ki Otomat?n Tan?t?m? Maksad?yla Kaleme Al?nm?? KŸŸk Bir Risale”, Bilim ve Felsefe Metinleri, 2: 1 (1992), 117-128.

GŸnergun, Feza, “The Ottoman AmbassadorÕs Curiosity Coffer: Eclipse Prediction with De La HireÕs “Machine” Crafted by Bion of Paris”, in Feza GŸnergun, Dhruv Raina (eds), Science between Europe and Asia: Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 275 (Dordrecht, Springer 2011), 103-123.

GŸnergun, Feza, "The Ottoman AmbassadorÕs Curiosity Coffer: Eclipse Prediction with De La HireÕs "Machine" Crafted by Bion of Paris", in Feza GŸnergun, Dhruv Raina (eds), Science between Europe and Asia: Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 275 (Dordrecht, Springer 2011), 103-123.

Continue ReadingGŸnergun, Feza, “The Ottoman AmbassadorÕs Curiosity Coffer: Eclipse Prediction with De La HireÕs “Machine” Crafted by Bion of Paris”, in Feza GŸnergun, Dhruv Raina (eds), Science between Europe and Asia: Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 275 (Dordrecht, Springer 2011), 103-123.

?hsano?lu, Ekmeleddin, “Osmanl?lar?n Bat?’da Geli?en Baz? Teknolojik Yeniliklerden Etkilenmeleris”, in Ekmeleddin ?hsano?lu (ed.), Osmanl?lar ve Bat? Teknolojisi: Yeni Ara?t?rmalar ve Yeni GšrŸ?ler (Istanbul: ?stanbul †niversitesi Edebiyat FakŸltesi Yay?nlar?, 1992), 121-139.

?hsano?lu, Ekmeleddin, "Osmanl?lar?n Bat?'da Geli?en Baz? Teknolojik Yeniliklerden Etkilenmeleris", in Ekmeleddin ?hsano?lu (ed.), Osmanl?lar ve Bat? Teknolojisi: Yeni Ara?t?rmalar ve Yeni GšrŸ?ler (Istanbul: ?stanbul †niversitesi Edebiyat FakŸltesi Yay?nlar?, 1992), 121-139.

Continue Reading?hsano?lu, Ekmeleddin, “Osmanl?lar?n Bat?’da Geli?en Baz? Teknolojik Yeniliklerden Etkilenmeleris”, in Ekmeleddin ?hsano?lu (ed.), Osmanl?lar ve Bat? Teknolojisi: Yeni Ara?t?rmalar ve Yeni GšrŸ?ler (Istanbul: ?stanbul †niversitesi Edebiyat FakŸltesi Yay?nlar?, 1992), 121-139.

?hsano?lu, Ekmeleddin, “Ottoman Science in the Classical Period and Early Contacts with European Science and Technology”, in Ekmeleddin ?hsano?lu (ed.), Transfer of Modern Science & Technology to the Muslim World: Proceedings of the International Symposium on “Modern Sciences and the Muslim World” : Science and Technology Transfer from the West to the Muslim World from the Renaissance to the Beginning of the XXth century (Istanbul 2-4 September 1987) (Istanbul: The Research Centre for Islamic History, Art and Culture, 1992), 1-48.

?hsano?lu, Ekmeleddin, "Ottoman Science in the Classical Period and Early Contacts with European Science and Technology", in Ekmeleddin ?hsano?lu (ed.), Transfer of Modern Science & Technology to the Muslim World: Proceedings of the International Symposium on "Modern Sciences and the Muslim World" : Science and Technology Transfer from the West to the Muslim World from the Renaissance to the Beginning of the XXth century (Istanbul 2-4 September 1987) (Istanbul: The Research Centre for Islamic History, Art and Culture, 1992), 1-48.

Continue Reading?hsano?lu, Ekmeleddin, “Ottoman Science in the Classical Period and Early Contacts with European Science and Technology”, in Ekmeleddin ?hsano?lu (ed.), Transfer of Modern Science & Technology to the Muslim World: Proceedings of the International Symposium on “Modern Sciences and the Muslim World” : Science and Technology Transfer from the West to the Muslim World from the Renaissance to the Beginning of the XXth century (Istanbul 2-4 September 1987) (Istanbul: The Research Centre for Islamic History, Art and Culture, 1992), 1-48.

Sahilliog?lu, Halil, “The Introduction of Machinery in the Ottoman Mint”, in Halil Sahiliog?lu, Studies on Ottoman Economic and Social History (Istabul: IRCICA 1999), 83-103.

Sahilliog?lu, Halil, "The Introduction of Machinery in the Ottoman Mint", in Halil Sahiliog?lu, Studies on Ottoman Economic and Social History (Istabul: IRCICA 1999), 83-103.

Continue ReadingSahilliog?lu, Halil, “The Introduction of Machinery in the Ottoman Mint”, in Halil Sahiliog?lu, Studies on Ottoman Economic and Social History (Istabul: IRCICA 1999), 83-103.

Shefer-Mossensohn, Miri, “A Sick Sultana in the Ottoman Imperial Palace: Male Doctors, Female Healers and Female Patients in the Early Modern Period”, Journal of Women of the Middle East and the Islamic World, 9 (2011), 281-312.

Shefer-Mossensohn, Miri, "A Sick Sultana in the Ottoman Imperial Palace: Male Doctors, Female Healers and Female Patients in the Early Modern Period", Journal of Women of the Middle East and the Islamic World, 9 (2011), 281-312.

Continue ReadingShefer-Mossensohn, Miri, “A Sick Sultana in the Ottoman Imperial Palace: Male Doctors, Female Healers and Female Patients in the Early Modern Period”, Journal of Women of the Middle East and the Islamic World, 9 (2011), 281-312.

Shefer-Mossensohn, Miri, “Communicable Disease in Ottoman Palestine: Local Thoughts and Actions”, Journal of Women of the Middle East and the Islamic World, 9 (2011),19-49.

Shefer-Mossensohn, Miri, "Communicable Disease in Ottoman Palestine: Local Thoughts and Actions", Journal of Women of the Middle East and the Islamic World, 9 (2011),19-49.

Continue ReadingShefer-Mossensohn, Miri, “Communicable Disease in Ottoman Palestine: Local Thoughts and Actions”, Journal of Women of the Middle East and the Islamic World, 9 (2011),19-49.