Kalaycio?ullar?, ?nan, “?brahim MŸteferrika ve Yeni Astronomi”, Dšrt …ge, 12 (2017), 187-220.

Kalaycio?ullar?, ?nan, “?brahim MŸteferrika ve Yeni Astronomi”, Dšrt …ge, 12 (2017), 187-220.

Leave a Reply