Ko Keskin, Neslihan, “24 Div‰n ?‰iri Ad?na Tertip Edilmi? Bir Kur’a F‰l-n‰mesi †zerine”, T†R†K, 3: 6 (2015), 88-118.

Ko Keskin, Neslihan, “24 Div‰n ?‰iri Ad?na Tertip Edilmi? Bir Kur’a F‰l-n‰mesi †zerine”, T†R†K, 3: 6 (2015), 88-118.

Leave a Reply