Koo?lu, Turgut, “Ržzn‰meci Muhammed B. Muhammed ?‰kirÕin MinyatŸrlŸ Ac‰yibŸÕl-mahlžk‰t TercŸmesi”, in Hakan Yalap (ed.), 2. Uluslararas? ?pek Yolu Akademik ?al??malar Sempozyumu 20-22 EylŸl 2018 (Nev?ehir: 2018), 184-198.

Koo?lu, Turgut, “Ržzn‰meci Muhammed B. Muhammed ?‰kirÕin MinyatŸrlŸ Ac‰yibŸÕl-mahlžk‰t TercŸmesi”, in Hakan Yalap (ed.), 2. Uluslararas? ?pek Yolu Akademik ?al??malar Sempozyumu 20-22 EylŸl 2018 (Nev?ehir: 2018), 184-198.

Leave a Reply