Zambelli, Paola, White Magic, Black Magic in the European Renaissance (Leiden-Boston: Brill 2007).

Zambelli, Paola, White Magic, Black Magic in the European Renaissance (Leiden-Boston: Brill 2007).

Leave a Reply