KŸŸk, Harun Bekir, Science without Leisure: Practical Naturalism in Istanbul, 1660-1732 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 2020).

KŸŸk, Harun Bekir, Science without Leisure: Practical Naturalism in Istanbul, 1660-1732 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 2020).

Continue ReadingKŸŸk, Harun Bekir, Science without Leisure: Practical Naturalism in Istanbul, 1660-1732 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 2020).

…ztŸrk, Nuray D., “Nid‰” Mehmed ?elebi Ankarav”Õnin Reb”uÕs-Sel‰me adli eseri (Metin-TŸrkiye tŸrkesine eviri-dizin-t?pk?bas?m)”, unpublished M.A. thesis, Marmara University 2013.Ê

…ztŸrk, Nuray D., "Nid‰” Mehmed ?elebi Ankarav”Õnin Reb”uÕs-Sel‰me adli eseri (Metin-TŸrkiye tŸrkesine eviri-dizin-t?pk?bas?m)", unpublished M.A. thesis, Marmara University 2013.Ê

Continue Reading…ztŸrk, Nuray D., “Nid‰” Mehmed ?elebi Ankarav”Õnin Reb”uÕs-Sel‰me adli eseri (Metin-TŸrkiye tŸrkesine eviri-dizin-t?pk?bas?m)”, unpublished M.A. thesis, Marmara University 2013.Ê

Kalafat, ?ermin, “Anadolu (Osmanli) Sahasinda yazilmi? en eski tarihli tŸrke matematik ris‰lesi: Mahm?d bin K?d?-? Many?sÕin A?cebŸÕl-?Ÿcc?bÕi”, Turkish Studies, 12: 30 (2017), 243-298.

Kalafat, ?ermin, "Anadolu (Osmanli) Sahasinda yazilmi? en eski tarihli tŸrke matematik ris‰lesi: Mahm?d bin K?d?-? Many?sÕin A?cebŸÕl-?Ÿcc?bÕi", Turkish Studies, 12: 30 (2017), 243-298.

Continue ReadingKalafat, ?ermin, “Anadolu (Osmanli) Sahasinda yazilmi? en eski tarihli tŸrke matematik ris‰lesi: Mahm?d bin K?d?-? Many?sÕin A?cebŸÕl-?Ÿcc?bÕi”, Turkish Studies, 12: 30 (2017), 243-298.

Yaycio?lu, Ali, “Guarding Traditions and Laws – Disciplining Bodies and Souls: Tradition, Science, and Religion in the Age of Ottoman Reform”, Modern Asian Studies, 52: 5 (2018), 1542-1603.

Yaycio?lu, Ali, "Guarding Traditions and Laws - Disciplining Bodies and Souls: Tradition, Science, and Religion in the Age of Ottoman Reform", Modern Asian Studies, 52: 5 (2018), 1542-1603.

Continue ReadingYaycio?lu, Ali, “Guarding Traditions and Laws – Disciplining Bodies and Souls: Tradition, Science, and Religion in the Age of Ottoman Reform”, Modern Asian Studies, 52: 5 (2018), 1542-1603.

Yavuz, Mustafa, “Ottoman Reception of P.A. MattioliÕs Commentaries on the Materia Medica of Dioscorides”,Ê in 12th Congress of South-East European Studies, Bucharest, Romania, 2 – 06 September 2019 (Bucharest: Dar Development Publishing 2019).

Yavuz, Mustafa, "Ottoman Reception of P.A. MattioliÕs Commentaries on the Materia Medica of Dioscorides",Ê in 12th Congress of South-East European Studies, Bucharest, Romania, 2 - 06 September 2019 (Bucharest: Dar Development Publishing 2019).

Continue ReadingYavuz, Mustafa, “Ottoman Reception of P.A. MattioliÕs Commentaries on the Materia Medica of Dioscorides”,Ê in 12th Congress of South-East European Studies, Bucharest, Romania, 2 – 06 September 2019 (Bucharest: Dar Development Publishing 2019).

Umut, Hasan, “VeliyyŸddin C‰rullah EfendiÕnin Derkenar Notlar?nda Teorik Astronomi”, in Ahmet Hamdi Furat with NilŸfer Kalkan Yorulmaz, Osman Sacid Ar? (eds), Sahn-? Sem‰nÕdan D‰rŸlfŸnžnÕa Osmanl?Õda ?lim ve Fikir DŸnyas? (?limler, MŸesseseler ve Fikr” Eserler) – XVIII. YŸzy?l, cilt. 2 (Istanbul: Zeytinburnu Belediyesi KŸltŸr Yay?nlar? 2018), 179-199.

Umut, Hasan, "VeliyyŸddin C‰rullah EfendiÕnin Derkenar Notlar?nda Teorik Astronomi", in Ahmet Hamdi Furat with NilŸfer Kalkan Yorulmaz, Osman Sacid Ar? (eds), Sahn-? Sem‰nÕdan D‰rŸlfŸnžnÕa Osmanl?Õda ?lim ve Fikir DŸnyas? (?limler, MŸesseseler ve Fikr” Eserler) - XVIII. YŸzy?l, cilt. 2 (Istanbul: Zeytinburnu Belediyesi KŸltŸr Yay?nlar? 2018), 179-199.

Continue ReadingUmut, Hasan, “VeliyyŸddin C‰rullah EfendiÕnin Derkenar Notlar?nda Teorik Astronomi”, in Ahmet Hamdi Furat with NilŸfer Kalkan Yorulmaz, Osman Sacid Ar? (eds), Sahn-? Sem‰nÕdan D‰rŸlfŸnžnÕa Osmanl?Õda ?lim ve Fikir DŸnyas? (?limler, MŸesseseler ve Fikr” Eserler) – XVIII. YŸzy?l, cilt. 2 (Istanbul: Zeytinburnu Belediyesi KŸltŸr Yay?nlar? 2018), 179-199.

Tu?luk, ?brahim Halil, “Abbas Ves”m Efendi; hayat?, eserleri, edeb” ki?ili?i, divan?Õn?n tenkitli metni ve incelemesi”, unpublished Ph.D. dissertation, Gazi University 2007.

Tu?luk, ?brahim Halil, "Abbas Ves”m Efendi; hayat?, eserleri, edeb” ki?ili?i, divan?Õn?n tenkitli metni ve incelemesi", unpublished Ph.D. dissertation, Gazi University 2007.

Continue ReadingTu?luk, ?brahim Halil, “Abbas Ves”m Efendi; hayat?, eserleri, edeb” ki?ili?i, divan?Õn?n tenkitli metni ve incelemesi”, unpublished Ph.D. dissertation, Gazi University 2007.

Tezcan, Baki, “Some Thoughts on the Politics of Early Modern Ottoman Science”, The Journal of Ottoman Studies, 36 (2010), 135-156.

Tezcan, Baki, "Some Thoughts on the Politics of Early Modern Ottoman Science", The Journal of Ottoman Studies, 36 (2010), 135-156.

Continue ReadingTezcan, Baki, “Some Thoughts on the Politics of Early Modern Ottoman Science”, The Journal of Ottoman Studies, 36 (2010), 135-156.

Tezcan, Baki, “Muslihidin Lari (d. 1572): The Fate of an Immigrant Polymathin the Sixteenth Century Ottoman Empire”, in Selim Karahasano?lu with Deniz Cenk Demir (eds), History from Below (Istanbul: Istanbul Bilgi †niversitesi Yay?nlar? 2011), 615-629.

Tezcan, Baki, "Muslihidin Lari (d. 1572): The Fate of an Immigrant Polymathin the Sixteenth Century Ottoman Empire", in Selim Karahasano?lu with Deniz Cenk Demir (eds), History from Below (Istanbul: Istanbul Bilgi †niversitesi Yay?nlar? 2011), 615-629.

Continue ReadingTezcan, Baki, “Muslihidin Lari (d. 1572): The Fate of an Immigrant Polymathin the Sixteenth Century Ottoman Empire”, in Selim Karahasano?lu with Deniz Cenk Demir (eds), History from Below (Istanbul: Istanbul Bilgi †niversitesi Yay?nlar? 2011), 615-629.